دانستنيهاي منابع طبيعي

آيا مي دانيد...
* بيش از 4 هزار فرآورده از چوب درختان جنگلي بدست مي آيد.
* زمان نفوذ پذيري يك ليتر آب در جنگل حدود 7دقيقه و در اراضي كشاورزي 46 دقيقه و در مناطق غير جنگلي اين زمان به حدود 4ساعت افزايش مي يابد.
* توان نفوذپذيري نزولات در خاك هاي جنگلي 40 برابر بيشتر از اراضي غير جنگلي است.
* هر هكتار جنگل قادر به توليد اكسيژن مورد نياز 10 نفر در طول سال است.
* جنگل ها با تثبيت لايه ازن موجب كاهش آثار زيانبار پرتوهاي فرابنفش و بيماري هاي ناشي از آن مي شوند.
* سرانه جنگل در جهان 65/.،در قاره آسي15/. ودر ايران 2/. هكتار است.
* بررسي ها نشان مي دهد يك هكتار جنگل حدود 5/2 تن اكسيژن توليد مي كند.
* جنگل ها بيش از نيمي از اكسيژن مورد نياز مردم جهان  را تأمين مي كنند.
* جنگل هاي دنيا از حدود 60 تا 140 ميليون سال پيش بوجود آمده اند.
* جنگل هاي شمال ايران جنگل هاي كهني هستند كه قدمت آنها از يك ميليون سال هم بيشتر است.
* مساحت جنگل هاي جهان 869/3 ميليارد هكتار معادل 6/29 در صد وسعت كره زمين است.
* 8/17 درصد از خشكي هاي آسيا را جنگل پوشانده است.
* جنگل ها و مراتع مهم ترين منابع تأمين كننده اكسيژن هستند.
* سطح جنگل هاي خشك ناحيه ايران – توراني قريب به 8/2 ميليون هكتاربرآورد شده است و تعداد گونه هاي جنگلي درختي و درختچه اي در اين ناحيه ،بالغ بر 370 گونه مي باشد.
* در دهه گذشته سهم قاره هاي پنجگانه از جنگل ها چنين بوده است :آسيا62،اروپا17،آمريكاي شمالي ومركزي 9،آمريكاي جنوبي6،وساير مناطق6درصداست.
* بنا بر اعلام سازمان جهاني خواروبار كشاورزي(fao) ده كشور برجسته كه 79درصد از جنگل كاري ها با اهداف صنعتي وغير صنعتي متعلق به اين كشورها است،به ترتيب عبارتند از:چين24%، هندوستان 17%،روسيه9%، ايالات متحده آمريكا 9%،ژاپن6%،اندونزي5% ،برزيل3% ،تايلند3% ،اوكراين 3% ،جمهوري اسلامي ايران1%
* در سطح كل جهان حدود 3870 ميليون هكتار جنگل وجود دارد كه 95% مربوط به جنگل هاي طبيعي و 5%  مربوط به عرصه ها ي جنگل كاري شده مي باشد.
* دوسوم جنگل ها در 10 كشور جهان گسترده شده است:روسيه،برزيل،كانادا،ايالات متحده آمريكا،چين،استراليا،كنگو،اندونزي،آنگولا و پرو
* 22 كشور جهان داراي سرانه بيش از 3هكتار جنگل براي هر نفر مي باشند كه اين كشورها 5%از جمعيت كل جهان را به خود اختصاص داده است.
* سرانه جنگل در اقيانوسيه و آمريكاي جنوبي از مقدار قابل توجهي برخوردار بوده و درمقابل در كشورهاي آسيايي اين رقم بسيار پايين مي باشد.
* در سال هاي 1997 و1998به دليل حاكم شدن پديده النينو در جهان و خشكي هوا ميليون ها هكتار از عرصه هاي جنگلي در دنيا مورد حريق واقع شد.
* ميزان جنگل زدايي و تخريب جنگل ها در دهه 2000 نسبت به دهه 1990 رشد قابل توجهي به ميزان 55% داشته و از 4/9 ميليون هكتار به حدود 6/14 ميليون هكتار رسيده است.

آيا مي دانيد...
1- پدر جنگل باني ايران مرحوم مهندس كريم ساعي است.
2- بنيانگذار پارك هاي جنگلي در ايران مرحوم مهندس حسين سعيدي آشتياني است.
3- اولين هسته تشكيلات جنگباني ايران در سال 1317 تولد يافت.
4- بزرگترين توليد كننده پشم مرينوس در جهان كشور استراليا است.
5- وقتي از ناحيه قطب به طرف استوا مي رويم ترتيب قرار گرفتن اكوسيستم ها مانند حالات:توندرا،تايگا،جنگل درختان پهن برگ،جنگل هاي باراني است.
6- سطح جنگل هاي كشور در سال 1341 و1369 به ترتيب 18-12 ميليون هكتار مي باشد.
7- سطح كل مراتع كشور در سال 1341 و 1369 به ترتيب 90-50 ميليون هكتار مي باشد.
8- راش يكي از پرارزش ترين گونه هاي جنگلي است كه علاوه بر توليد چوب در توليد اكسيژن سهم بسزايي دارد ،ارتفاع 25 متر و با تاجي به قطر 15 متر در ساعت 5/1 كيلو گرم اكسيژن توليد مي نمايد.
9- كهن سال ترين درخت جهان ،درخت كاج آريستاتا مي باشد.
10- كوچك ترين درخت،درخت بونزايي مي باشد.

آيا مي دانيد...
-  سطح كل منابع طبيعي ايران 135438813هكتار معادل 5/83 در صد كل كشور مي باشد.
-  عرصه هاي منابع طبيعي كشور،به شش حوزه آبخيز كلان،30 حوزه آبخيز اصلي(سفيد رود،كرخه،كارون،اترك و...)و 1081 حوزه آبخيز فرعي(كرج،الموترود،طالقان رود و...)تقسيم شده است.
-  سطح جنگل هاي ايران 14202559 هكتار معادل 57/8 درصد مساحت كشور مي باشدكه از نظر اقليمي به پنج ناحيه رويشي تقسيم مي شوند:
1)ناحيه رويشي هيركاني(جنگل هاي شمال)1847886 هكتار
2) ناحيه رويشي زاگرس 6074000 هكتار
3) ناحيه رويشي ارسباران 148700
4)  ناحيه رويشي ايران توراني 4124000 هكتار
5)  ناحيه رويشي خليج فارس و درياي عمان 1088100 هكتار
- نزديك به 920 هزار هكتار از جنگل هاي خارج از شمال را جنگل هاي دست كاشت تشكيل مي دهند.
-  مساحت مراتع ايران 86103940 هكتارمعادل 53 درصد مساحت كشور مي باشد.
-  1/8 درصد از  مراتع ايران را مراتع متراكم(با تاج پوشش بيش از 50 درصد)تشكيل داده و بقيه را مراتع نيمه متراكم(2/26درصد)و مراتع كم تراكم(7/65درصد) تشكيل مي دهد.
-  شرايط خشك حاكم  بر جغرافياي ايران باعث شده كه بيش از 08/20درصد مساحت كشور معادل 32579631 هكتار را بيابان تشكيل دهد.
-  بيابان هاي كشور در 17 استان و 97 شهرستان گسترده شده  وبسياري از شهرهاي بزرگ كشور را احاطه كرده است.
- مساحت استان كرمان 2/18 ميليون هكتار،معادل 11درصد كل كشور است.
-  مساحت منابع طبيعي استان 2/16 ميليون هكتار ،معادل 90 درصد مساحت استان است.
-  مساحت جنگل هاي استان3/1ميليون هكتار
-  مساحت مراتع استان 6/8 ميليون هكتار
-  مساحت بيابان هاي استان 3/6 ميليون هكتار مي باشد.


چاپ | ارسال به ديگران |