پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانين و مقررات
قوانين و مقررات

اصل چهل و پنجم قانون اساسي
انفال و ثروت هاي  عمومي  از قبيل زمين هاي موات يا رهاشده ، معادن، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگل ها، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث واموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند
.

 

بسمه تعالي
قابل توجه عموم دامداران و بهره برداران

قوانين و مقررات ويژه پروانه هاي چراي دام ( پروانه هاي مرتعداري)

با توجه به لزوم آگاهي عموم مرتعداران و صاحبان پروانه چراي دام از آيين نامه هاي مربوط به شرايط و ضوابط استفاده ازامتيازات پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) و به منظور هماهنگي بيشتر با ادارات منابع طبيعي ،  بندهايي از دستورالعمل ابلاغي مميزي مرتع را  به اطلاع مي رساند:
۩  دستورالعمل مميزي مرتع مشتمل بر سه فصل ، 74 ( هفتاد و چهار ) بند و 50  ( پنجاه ) تبصره مي باشد.
ماده  5  از فصل دوم:
با مميزي هر مرتع و قطعيت يافتن آن كليه پروانه هاي مرتعداري ( پروانه هاي چراي دام ) و مجوزهاي صادره قبلي همان مرتع ابطال و از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
تبصره ذيل ماده 11  از فصل دوم :
در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض دولتي ، پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) فاقد اعتبار بوده و دام موجود در مرتع به عنوان دام
غير مجاز محسوب و برابر مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
بند 18 از فصل دوم :
مرتعداراني كه پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) دريافت داشته اند با اعلام كتبي ادارات كل منابع طبيعي مو ظف اند ظرف مدت 2 سال نسبت به تهيه طرح مرتعداري اقدام نمايند.
تبصره ذيل بند  38  از فصل دوم :
صاحبان پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) مي توانند رأسا" از طريق مراجع قضايي نسبت به اقامه دعوي ( در مورد تضييع حقوق مورد پروانه ) اقدام نمايند.

بند  48  از فصل دوم :
در صورت فوت دارنده پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) يكي از وراث قانوني مي تواند از مرتع با كسب وكالت كتبي يا مصالحه حقوق ساير وراث و يا تشكيل يك واحد حقوقي  ،  پروانه چراي دام ، دريافت نمايد و در صورت اختلاف بين وراث ، پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) صادر نشده و پس از دو فصل بهره برداري ( 2 سال )  در صورت عدم مصالحه ، مراتع بلامعارض تشخيص داده شده و از طريق اداره كل منابع طبيعي در اختيار مرتعداران همان مرتع يا همجوار همان منطقه قرار داده خواهد شد.

بند 51  از فصل دوم :
به صاحبان پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) اجازه داده مي شود ، تمامي اختيارات حاصل و ناشي از پروانه مرتعداري  (پروانه چراي دام ) خود را ، پس از اخذ مجوز كتبي از ادارات كل منابع طبيعي ، در مراتعي كه بصورت مشاع مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، به دامداران همان مرتع و در مراتعي كه بصورت افرازي مورد استفاده واقع مي شود ، در اختيار دامداران همجوار قرار دهند.

تبصره سه از بند 51  : در صورت موافقت مرتعدار صاحب پروانه مرتعداري ( پروانه چرا ي دام ) ، در مراتع مفروز و يا كليه دامداران در مراتع مشاعي ، مي توانند تمامي اختيار ات حاصل وناشي از پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) را پس از اخذ مجوز از ادارات كل منابع طبيعي به يكي از فرزندان خود ، افراد حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايند.

 ۩  فصل سوم از دستورالعمل مميزي مرتع :
شرايط و موارد ابطال يا لغو پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام )
1- هر گونه جعل در پروانه هاي مرتعداري ( پروانه چراي دام )
تبصره : در اينگونه موارد ضمن ابطال پروانه مرتعداري با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد
1- در مواردي كه دامدار صاحب پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) ، بدون كسب مجوز كتبي از ادارات كل منابع طبيعي  پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) را به فرد يا افراد ديگري اعم از حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد .
2- ابطال پروانه در يك مرتع جهت تغيير محل تعليف دام بهره برداران ذيحق .
3- در صورت انصراف از مرتعداري و اعلام كتبي آن به اداره كل منابع طبيعي .
4- تبديل مراتع ، جهت مصارف غير از تعليف ، بدون كسب مجوز .
5- ترك مرتعداري ، بدون اعلام كتبي به ادارات كل منابع طبيعي به مدت 3  ( سه )  سال .
6- عدم اجراي مفاد پروانه از قبيل ظرفيت ، مدت ، زمان استفاده ، عدم پرداخت حقوق دولتي و يا ساير شرايط مندرج در پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام )
7- انعقاد قرا رداد اجراي طرحهاي مرتعداري.

اداره كل منابع طبيعي استان كرمان – اداره مرتع

 

چاپ | ارسال به ديگران  |