درخواست نهال
توپ سبز وآبي
اگر همين امروز هر يك از مردم دنيا،يك درخت بكارد،سال ديگر همين موقع حتي يك بيابان در زمين باقي نمي ماند.
آنوقت اگر كسي از بيرون به منظومه شمسي ما نگاه كند،در ميان اين 9سياره،سياره دو رنگي را خواهد ديد كه مثل توپي سبز و آبي بدور خورشيد مي چرخد.
آنروز به هر يك از بچه هاي دنيا،دست كم يك مشت شكوفه مي رسد.
آنروزهيچ مسافر خسته اي نيست كه سايه خنك درختي را براي استراحت پيدا نكند.
آنروزهيچ پرنده اي مجبور نيست زير شيرواني ها آشيانه درست كند.
آنروز هيچ دستي در زمين در حسرت ميوه هاي رنگارنگ باز نخواهد ماند.
آنروز زمين همه حرف هاي سبز خود را بر لب مي آورد و به ما ياد خواهد داد كه چطور سبز بگوييم وچطور سبز بشنويم
آنروز اره ها فرصت استراحت پيدا مي كنند و بيلچه هاي باغباني از كسالت بيكاري خلاص مي شوند.
آنروز تبرها در گوشه صندوقخانه جاي خواهند گرفت .
آنروزبطور حتم زمين دوست ما خواهد شد وآسمان با مهرباني بيشتري به ما خواهد نگريست .
اگر همين امروز هر يك از مردم دنيا يك درخت بكارد،سال ديگر همين موقع،چه روز سبزي خواهيم داشت.
                                                  نويسنده:حميد هرندي
چاپ | ارسال به ديگران |