شکایات مردمی
به نام خدا
در راستای بهبود کیفیت کار ، افزایش بهره وری ، کاهش تعارضات ، شکایات ، کم کاری ، غیبت و تأخیر کارکنان وفرصت ابراز شخصیت برای مخاطبان ، شما ارباب رجوع محترم می توانید به پویایی و تکامل این اداره کل کمک کنید و با تکمیل این فرم فضایی آزاد و سالم را برای طرح و نقد اندیشه و وسعت دادن به دامنه آگاهی ها و توانایی ها و بردباری جامعه کارکنان  را فراهم سازید.
              پاسخ شکایات ، انتقادات و پیشنهادات به ایمیل شما ارسال می شود.
چاپ | ارسال به ديگران |