بازدید : 149 21 تير 1396 8:35 شماره :51130

اولویت های منابع طبیعی استان تدوین می شوند

جلسه توجیهی برگزاری کارگاههای آموزشی تهیه سند جامع ارزیابی وضعیت موجود و اولویت های منابع طبیعی استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سازمانهای مردم نهاد، اساتید مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، کارشناسان زبده و مدیران ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزارشد شرکت کنندگان به ارائه دیدگاههای خود در خصوص نحوه برگزاری کارگاه و گروههای کاری و تبیین مسائل و مشکلات موجود پرداختند.

گفتنی است با توجه به رویکرد دولت در مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد در برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دبیرخانه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد و تخصصی منابع طبیعی برگزاری این کارگاههای آموزشی را در دستور کار خود قرار داده اند.
 
  
  

 

   
  

|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :