فرم ارایه پیشنهاد


نام
نام خانوادگی
نام گروه
شماره پرسنلی
قسمت
تلفن قسمت
عنوان شغل
زمینه پیشنهادعنوان پیشنهاد
روش فعلی
اشکالات و معایب روش فعلی
روش پیشنهادی
مزایای روش پیشنهادی
امکانات مورد نیاز

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)