فرم نظرسنجی از ارباب رجوع


آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است؟

نام واحد مورد مراجعه شما کدام بوده است؟

علت مراجعه به واحد فوق چه بوده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند بنویسید: 
نام فرد یا افرادی که برخورد مناسب و یا همکاری با شما نداشته اند بنویسید: 
آیا خدمت مورد نظر شمادر موعد مقرر انجام شده است؟
درصورت داشتن نظر یا پیشنهاد در خصوص انجام امور لطفا ذکر کنید 

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)